Правила и Услови за користење

Услови за употреба на Слим Лајн Интернационал
Сајтот го управува Слим Лајн Интернационал, кој ја врши својата дејност како Слим Лајн Интернационал (во натамошниот текст „Слим Лајн Интернационал“) или други Слим Лајн Интернационал компании низ целиот свет. Со самото употребување на овој сајт, вие ги прифаќате одредбите и условите на истата. Доколку не се согласувате со овие одредби и услови, треба веднаш да прекинете со употреба на овој сајт.


Структура на Компанијата
Слим Лајн Интернационал е приватно друштво основано во Македонија. Во овој сајт, термините „Слим Лајн Интернационал“, „ние“, „нашата“, „нас“ ќе се однесува на Слим Лајн Интернационал и неговите поврзани компании.


Цел на сајтот
Сајтот служи за целите да се обезбедат општи податоци за Слим Лајн Интернационал , а Слим Лајн Интернационал го одржува овој интернет сајт како услуга кон интернет заедницата, клиентите и консултантите. Можете да ја преземете содржината само за ваша лична и некомерцијална употреба. Содржината не може да се копира и изменува. (Ве молиме видете во делот Употреба на материјал од овој Сајт за дополнителни информации).


Употреба на материјал од овој Сајт

Овој сајт (вклучително и неговата содржина) е сопственост на Слим Лајн Интернационал и е заштитен со авторско право, трговска ознака, и други закони на Македонија и другите држави. Ние ви даваме овластување да прелистувате низ целиот сајт и да печатите и преземате копии од материјалите на сајтот само за ваша лична и некомерцијална употреба, се додека не отстранувате било какво авторско право или други известувања кои се појавуваат на материјалот кој го печатите или преземате. Се согласувате дека нема да копирате, прикажувате или пренесувате било каков материјал од сајтот на било каков начин или преку било какво средство. Исто така се согласувате да не изменувате, продавате, емитувате, или дистрибуирате било каков материјал на сајтот на било каков начин или преку било какво средство, вклучително и прикачување на материјалот или на друг начин материјалот да биде достапен онлајн.


Трговски ознаки
Овој сајт содржи логоа и други трговски ознаки и услужни марки кои се сопственост и се лиценцирани за Слим Лајн Интернационал. Овој сајт исто така може да содржи и трговски ознаки или услужни марки од трети лица. Сите овие трговски ознаки се сопственост на тие трети лица, а вие се согласувате да не ги употребувате или прикажувате на било каков начин без претходна писмена дозвола од сопственикот на трговската ознака.


Линкови

Овој сајт може да содржи линкови за други сајтови, некои од нив се управувани од Слим Лајн Интернационал , а некои од трети лица. Овие линкови се дадени за ваша удобност и како дополнително средство за пристап до информациите кои се содржат таму. Ние ги немаме разгледано сите информации на другите сајтови и не снесуваме одговорност за содржината на другите сајтови или било кои производи или услуги кои би можеле да се понудат преку другите страни. Сајтовите на трети лица може да содржат информации со кои Слим Лајн Интернационал се или не се согласува. Вклучувањето на линкови за други сајтови не треба да се толкува како одобрение за содржината на линкуваните сајтови.  


Точност, целосност и ажурност на информациите на сајтот
Слим Лајн Интернационал не снесува одговорност доколку информациите кои Слим Лајн Интернационал ги става на располагање на овој сајт не се точни, целосни и ажурни. Го задржуваме правото да ја изменуваме содржината на сајтот во било кое време, но немаме обврска да ажурираме било какви информации на овој сајт. Вие се согласувате дека ваша одговорност е да ги следите промените на сајтот.


Известувања и процедури за отстранување на материјал и дела кои прекршуваат авторски права & агент за авторски права

Доколку сметате дека било кој материјал кон кој се пристапува преку оваа веб-страна ги прекршува вашите авторски права, можете да побарате да се отстранат тие материјали (или нивен пристап) од оваа веб-страна со тоа што ќе го контактирате  агентот за авторски права на Слим Лајн Интернационал (наведен подолу) каде ќе ја обезбедите следната информација:
Податоци за авторското дело за кое сметате дека се прекршува. Ве молиме опишете го делото, и доколку е можно доставете копија или локација (пр. 
URL) на овластената верзија од делото.
Податоци за материјалот за кој сметате дека ги крши правата и неговата локација. Ве молиме опишете го материјалот, и обезбедете ни 
URL или друга достапна информација која ќе ни овозможи да го лоцираме материјалот.
Ваше име, адреса, телефонски број и (доколку имате) е-маил адреса.
Изјава дека имате цврста верба дека спорната употреба на материјалите не е овластена од сопственикот на авторското право, негов застапник или со закон.
Изјава дека информациите кои ги обезбедивте се точни и дека „под казна на вероломство“ вие сте сопственик на авторското право или се овластени да делувате во име на сопственикот на авторското право.
Потпис или електронски еквивалент од сопственикот на авторското право или овластениот застапник.


Достапност на наведените производи и услуги
Информациите кои Слим Лајн Интернационал ги објавува на ова веб-страна може да содржат референци или крос-референци на производи или услуги кои не се достапни или одобрени од соодветните регулаторни органи во вашата држава. Овие референци не значат дека Слим Лајн Интернационал има намера да објави или да ги стави на располагање овие производи или услуги на јавноста или во вашата држава.


ОДРЕКУВАЊА И ГАРАНЦИИ
ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕНА ОВОЈ САЈТ Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. САЈТОТ РАБОТИ НА ПРИНЦИП „КАКО ШТО Е“ И „КАКО ШТО Е ДОСТАПЕН“. ГО ЗАДРЖУВАМЕ ПРАВОТО ДА ГО ОГРАНИЧИМЕ ИЛИ ПРЕКИНЕМЕ ВАШИОТ ПРИСТАП НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ БИЛО КОЈ ДЕЛ ОД НЕГО ВО БИЛО КОЕ ВРЕМЕ.
СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗРИЧНО СЕ ОДРЕКУВА ОД СЕКАКВИ ГАРАНЦИИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И ИМППЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ НА ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА И БИЛО КАКВИ ГАРАНЦИИ ДЕКА МАТЕРИЈАЛОТ НА ОВОЈ САЈТ НЕ ПРЕКРШУВА ПРАВА; ДЕКА ПРИСТАПОТ НА САЈТОТ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕЧЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; ДЕКА САЈТОТ ЌЕ БИДЕ БЕЗБЕДЕН
; ИЛИ ДЕКА ИНФОРМАЦИИТЕ НА САЈТОТ ЌЕ БИДАТ ЦЕЛОСНИ, ТОЧНИ ИЛИ НАВРЕМЕНИ.
ДОКОЛКУ ПРЕЗЕМЕТЕ БИЛО КАКОВ МАТЕРИЈАЛ ОД ОВОЈ САЈТ, ВИЕ ГО ПРАВИТЕ ИСТОТО ПО ВАША ДИСКРЕТНОСТ И РИЗИК. ЕДИНСТВЕНО ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВА ШТЕТА НА ВАШИОТ КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ ИЛИ ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ КОИ РЕЗУЛТИРААТ ОД ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ТАКВИОТ МАТЕРИЈАЛ. БИЛО КАКОВ СОВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА, ПИСМЕНА ИЛИ УСНА, ОД ВАША СТРАНА, ОД СТРАНА НА ВАЛИУС ИЛИ ОД САМИОТ САЈТ НЕМА ДА ОБЕЗБЕДАТ ГАРАНЦИЈА ОД БИЛО КАКОВ ВИД.
 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ
ДО СТЕПЕН ШТО Е ДОЗВОЛЕНО СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ И ПОДРАЗБИРАТЕ ДЕКА НИТУ СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОАНЛ НИТУ БИЛО КОИ ОД НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ, ПОВРЗАНИ ФИРМИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА КОИ ДОПРИНЕСУВААТ ДО СОДРЖИНАТА НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВА ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СЛУЧАЈНА, ПОСЕБНА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНА, КАЗНЕНА ИЛИ БИЛО КАКВА ШТЕТА КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ИЛИ РЕЗУЛТИРА ОД ВАШАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕМОЖНОСТ ДА ЈА УПОТРЕБИТЕ ОВАА СТРАНА ИЛИ БИЛО КОЈА СТРАНА КОН КОЈА ПРИСТАПУВАТЕ ПРЕКУ ЛИНК ОД ОВОЈ САЈТ ИЛИ ОД ДЕЈСТВИЈАТА КОИ НИЕ ГИ ПРЕЗЕМАМЕ ИЛИ НЕ ГИ ПРЕЗЕМАМЕ КАКО РЕЗУЛТАТ ОД ЕЛЕКТРОНСКИ ПОШТЕНСКИ ПОРАКИ КОИ НИ ГИ ИСПРАЌАТЕ ВИЕ. ОВА ВКЛУЧУВА ШТЕТИ ЗА ГРЕШКИ, ПРОПУСТИ, ПРЕКИНИ, ДЕФЕКТИ, ЗАДОЦНУВАЊА, КОМПЈУТЕРСКИ ВИРУСИ, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП И ИЗМЕНА НА ВАШИОТ ПРЕНОС И ПОДАТОЦИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ЗАГУБИ.
ОВА ОГРАНИЧУВАЊЕ ВАЖИ БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ ШТЕТИТЕ СЕ ПОБАРАНИ СОГЛАСНО УСЛОВИТЕ НА ДОГОВОРОТ, КАКО РЕЗУЛТАТ ОД НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН, ДУРИ И ДОКОЛКУ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ БИЛЕ НЕБРЕЖНИ ИЛИ СЕ ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИТЕ ШТЕТИ.
ВАША ОДГОВОРНОСТ
ДОКОЛКУ ПРЕДИЗВИКАТЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕКИН НА САЈТОТ ИЛИ СИСТЕМИТЕ КОИ ЈА ПРЕНЕСУВААТ СТРАНАТА НА ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА СНЕСУВАТЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА БИЛО КАКВИ ТРОШОЦИ (ВКЛУЧИТЕЛНО И ПРАВНИ ТРОШОЦИ) КОИ НАСТАНАЛЕ ОД ТОЈ ПРЕКИН.


Надлежност
Слим Лајн Интернационал не изјавува дека информациите на оваа веб-страна се соодветни или достапни за употреба надвор од Македонија. Седиштето на Слим Лајн Интернационал е во Скопје, Македонија и овој сајт е управуван од Македонија. Дејностите кои ги врши Слим Лајн Интернационал и неговите подружници низ целиот свет се во согласност со законите во местото на надлежност каде што ги врши. Доколку било каков материјал на овој сајт, или употребата на овој сајт, е спротивно на законите на местото од каде што пристапувате, сајтот не е наменет за вас и ве замолуваме да не го употребувате. Оние кои ќе одберат да пристапат на оваа веб-страна надвор од Македонија тоа го прават по нивна иницијатива и ќе бидат одговорни за усогласување со локалните закони, доколку се применуваат локалните закони. Вие сте самите одговорни во однос на локалните закони и усогласувањето со истите.


Поднесоци до Слим Лајн Интернационал и поврзани сервери
Сите информации, вклучително но не ограничено и забелешки, препораки, идеи, графика, или други поднесоци, кои се доставуваат до Слим Лајн Интернационал преку нашата веб-страна се ексклузивна сопственост на Слим Лајн Интернационал. Слим Лајн Интернационал има право да користи било каква информација која е поднесена за било каква цел, без ограничување или надоместок на лицето кое го испраќа поднесокот. Корисникот ја потврдува верноста на поднесокот доставен до Слим Лајн Интернационал и е одговорен за неговата точност, соодветност и законитост.


Промени на овие услови
Го задржуваме правото, по наша целосна дискреција, да ги промени овие услови и одредби во било кое време со постирање на ревидираните услови на сајтот. Ваша одговорност е навремено да ги следите промените кои ги правиме врз овие одредби и услови. Вашето континуирано користење на овој сајт по постирањето на промените на овие одредби или други политики значи дека ги прифаќате истите.


Измена на овие услови
Ние го задржуваме правото со наша комплетна дискреција да ги промениме овие правила и услови во секое време од објавувањето на ревидираните услови на сајтот. Ваша е одговорноста периодично да проверите за било какви промени на овие правила и услови. Вашата континурана употреба на овој сајт по објавување на промените значи и прифаќање на промените.


За дополнителни информации
Доколку имате било какви прашања околу горенаведените права и ограничувања, ве молиме контактирајте не преку е-маил:  
marketing@slimline-club.com или по пошта на ул. Христо Татарчев бр. 69, 1000 Скопје
Copyright © 2015 
Слим Лајн Интернационал. Сите права задржани.